Shawna Richter-Ryerson-University of Nebraska-Lincoln