Bibermutter bringt Junges in Sicherheit, Mère castor emporte son jeune, beaver mother hiding her joung